25 Kwiecień 2018

RODO – Zmiany w regulaminach i innych dokumentach

Szanowni Państwo, użytkownicy usług telekomunikacyjnych SILEMAN i ELSAT.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku (włącznie) rozpoczyna się okres stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO. Wejście w życie powyższej regulacji rodzi konieczność dokonania zmian w treści łączących nas dokumentów:

(Kursywą zaznaczono nowy tekst wskazanego dokumentu)

 

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Zmiany obejmują zmianę §10 w następujący sposób:

 1. Przetwarzanie danych osobowych Abonenta odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Abonenta zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Dostawca nie gromadzi danych o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku [zmiana numeracji z ust. 5 na ust. 3].
 4. (usunięty)
 5. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych jego dotyczących (w tym również danych transmisyjnych) poprzez:
  1. określenie rodzaju świadczonych na jego rzecz usług,
  2. wykonywanie praw określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
  3. dobrowolne wyrażanie lub cofanie zgody na określone cele, w których dane są przetwarzane.

Nadto, do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dodany zostanie Załącznik o następującej treści:

***

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ABONENTA

Dane osobowe Abonenta są przetwarzane przez Współadministratorów, którymi są: Elsat sp. z o.o. (KRS: 160462) i Sileman sp. z o.o. (KRS: 207875), z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. J. Dąbrowskiego 35. Podmioty te wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych, należąc do grupy przedsiębiorstw oferujących wspólnie usługi z zakresu telekomunikacji, rozpowszechniania programów telewizyjnych oraz świadczenia usług powiązanych lub dodatkowych, w tym przez sieć Internet.

Współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień, w których określili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zasadnicza treść tych uzgodnień będzie dostępna od dnia 25 maja 2018 r. na stronie internetowej https://elsat.pl.

W toku zawierania umów obowiązkowe jest podanie danych:

1)  nazwiska i imiona;

2)  adresu świadczenia usługi lub adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres świadczenia usługi);

3)  numeru ewidencyjnego PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

4) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu;

5) danych potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Współadministratorów wynikającego z Umowy.

(Dane obowiązkowe).

Podanie Danych obowiązkowych jest warunkiem zawarcia umowy. Abonent nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową zawarcia umowy. Podanie Danych obowiązkowych w celu zawarcia umowy nie oznacza obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w innych celach. Abonent może w szczególności nie wyrażać zgody na przetwarzanie do celów marketingowych lub złożyć w tym zakresie sprzeciw.

Podanie danych innych niż Dane obowiązkowe, w tym numeru telefonu lub numeru telefonu komórkowego (według wyboru Abonenta) oraz adresu poczty elektronicznej nie jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania tych danych spowoduje jednak niedostępność funkcjonalności wymagających użycia poczty elektronicznej lub telefonu, w tym w zakresie: doręczania elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, zapewnienia elektronicznego dostępu do konta klienta, doręczania elektronicznych odpowiedzi na reklamacje itp.

Abonent może również podać Współadministratorom dane pełnomocników (osób upoważnionych), w szczególności w postaci: imienia, nazwiska, PESEL, numeru dokumentu tożsamości, danych adresowych i kontaktowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem umowy. Osobom tym przysługują wszystkie prawa Abonentów opisane niniejszą informacją.

Rodzaje danych, cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Współadministratorów obrazuje następująca tabela:

Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna
Dane podane w umowie i innych oświadczeniach względem Współadministratorów.

Dane pełnomocników Abonentów, zawarte w dokumentach pełnomocnictw.

Wykonanie umowy której Abonent jest stroną, lub podjęcie na żądanie Abonenta czynności przed zawarciem umowy.

Współadministratorzy przetwarzają dane w celu zawarcia umowy na prośbę Abonenta, świadczenia usługi, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i doręczania dokumentów rozliczeniowych, dostarczania elektronicznego dostępu do konta klienta, dostarczania informacji związanych z usługami (płatności, zaległości w zapłacie, upływ okresu zamówionych usług), a także wykonania innych czynności związanych z wykonaniem Umowy.

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda Abonenta – w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail)

Dane podane w umowie i innych oświadczeniach względem Współadministratorów

Dane o świadczonych na rzecz Abonenta usługach (w szczególności ilość i rodzaj usług, wysokość opłat, udostępniane treści, stan rozliczeń z Dostawcą)

Marketing, w tym marketing bezpośredni, produktów lub usług Współadministratorów. Współadministratorzy przetwarzają dane w celu przygotowania i przedstawienia własnej oferty.

Dochodzenie roszczeń Współadministratorów wynikających z zawartych z Abonentem umów.

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego (według wyboru Abonenta) Wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (e-maili i sms’ów reklamowych), wykonywanie połączeń telefonicznych celem przedstawienia promocyjnych lub spersonalizowanych ofert. Art. 6 ust. 1 pkt a) w zw. z art. 172 ust. 1 Pt oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Zgoda Abonenta)
Dane transmisyjne, obejmujące dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego oraz rodzaj i czas połączenia Naliczanie opłat objętych umową oraz przeprowadzenie rozliczeń międzyoperatorskich. Art. 165 ust. 2 Pt
Nr telefonu, imiona i nazwisko, adres przy którym znajduje się zakończenie sieci (sieć stacjonarna) lub przy którym znajduje się miejsce zamieszkania (sieć ruchoma) Abonenta będącego osobą fizyczną, Umieszczenie danych w spisie abonentów i biurze numerów.

Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta będącego osobą fizyczną w celu lokalizacji zakończenia sieci, z którego wykonano połączenia alarmowe.

Art. 169 ust. 3 Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda Abonenta)

Art. 78 ust. 2 pkt 1) Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)

Imię, nazwisko, PESEL, nazwa, numer telefonu. Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta będącego konsumentem do systemu PLI CBD Art. 78 ust. 2 pkt 1) Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
Numer abonenta, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firma lub nazwę i formę organizacyjną tego abonenta, a w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione abonentowi Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta niebędącego konsumentem do systemu PLI CBD Art. 78 ust. 2 pkt 2) Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
Zapisy telefonicznych rozmów sprzedażowych (głos) Wykazanie treści złożonych przez Abonenta oświadczeń w zakresie zmiany lub zawarcia umów za pomocą telefonu. Art. 56 ust. 6 Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)
Dane zawarte w korespondencji elektronicznej Wykazanie treści oświadczeń złożonych przez Abonenta pocztą elektroniczną. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Wszystkie opisane powyżej dane dotyczące Abonenta przetwarzane przez Współadministratorów w systemach informatycznych. Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

 

Jeżeli Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Abonenta na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez Abonenta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:

 1. wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy oraz przeprowadzenia wszystkich rozliczeń z tego tytułu – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub zawarcia umowy lub naliczenia opłat;
 2. wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w tym celu;
 3. wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
 4. wyegzekwowania wszelkich roszczeń przysługujących Współadministratorom z tytułu umowy lub upływu terminu ich przedawnienia – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów w postaci dochodzenia roszczeń.
 5. upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa.

Dane Abonenta, o ile nie wyraził on sprzeciwu, podlegają profilowaniu, tzn. zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na wnioskowaniu w oparciu o posiadane dane o innych cechach Abonenta takich jak preferencje lub oczekiwania w zakresie usług telekomunikacyjnych. Profilowanie następuje w celu jak najlepszego dopasowania oferty Współadministratorów do potrzeb Abonenta.

Abonentowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO),
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO) oraz sprzeciwu na profilowanie (art. 22 RODO).

Abonent może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt ze Współadministratorami w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub Regulaminie (w szczególności telefonicznie, e-mail, wizyta w BOK). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Współadministrator może żądać podania przez Abonenta danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Współadministratorów lub wykonującym na rzecz Współadministratorów usługi, w szczególności:

 1. przedsiębiorcom z branży reklamowej i marketingu (agencjom reklamowym, call-center, platformom programowym do wysyłki e-maili lub sms’ów);
 2. przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem roszczeń i obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe);
 3. podwykonawcom Współadministratorów, w tym dokonującym instalacji przyłączy do lokalu Abonenta, serwisantom, wykonawcom sieci telekomunikacyjnych;
 4. audytorom;
 5. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim;
 6. dostawcom usług związanych z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom systemów informatycznych lub usług w chmurze;

Dane mogą zostać też ujawnione:

 1. organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE.
 2. innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych, w tym nadawców programów telewizyjnych oraz organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie przeprowadzanej weryfikacji liczby abonentów.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Abonentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Współadministratorzy informują, że powołają Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Aktualne dane kontaktowe Inspektorów Ochrony Danych są dostępne za pośrednictwem strony internetowej: https://elsat.pl.

***

W braku akceptacji wskazanych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia łączącej nas umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych. Mając na uwadze fakt, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów, wypowiedzenie umowy może się wiązać z koniecznością zwrotu udzielonych ulg, naliczanych na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług. Termin do złożenia wypowiedzenia upływa z dniem wejścia zmian w życie, tj. 25 maja 2018 roku.


Zmienione dokumenty (obowiązujące od 25 maja 2018 r.)

1. Umowa o świadczenie usług (obowiązujące od 25.05.2018 r.)

2. Cesja umowy abonenckiej zmiana adresu (obowiązujące od 25.05.2018 r.)

3. Aneks do umowy zmiana adresu (obowiązujące od 25.05.2018 r.)

4. Regulamin HBO GO (obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.)

5. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.)

6. Załącznik do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.)