20 Listopad 2020

Ważne zmiany w dokumentach abonenckich

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z wejściem w życie telekomunikacyjnych przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) z dniem 21 grudnia 2020 r. musimy dokonać zmian warunków umowy w stosowanych przez  nas dokumentach abonenckich.
Zmiany dotyczą m. in. uproszczenia rozwiązywania umów, miesięcznego terminu na przeniesienie numeru po rozwiązaniu umowy, a także uprawnień abonenta w zakresie zachowania ciągłości usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy.
Jeżeli nie akceptują Państwo planowanych zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia ich wejścia w życie, tj. do dnia 21 grudnia 2020 r. Planowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego w przypadku rozwiązania przez Państwa umowy przed upływem obowiązującego minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych / minimalnego okresu świadczenia usługi, będą Państwo zobowiązani do proporcjonalnego zwrotu przyznanych ulg (kwota nie może przekroczyć wartości tych ulg, pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania).

Wzory zmienionych dokumentów abonenckich:

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zmian:

 • W „Umowie o świadczenie usług”:

W § 6 dodaje się ust. 10 o następującej treści: „W przypadku gdy Dostawca umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”

W § 6 dodaje się ust. 11 o następującej treści: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową”.

W § 9 ust. 1 przed słowami: „zawarte są w Regulaminie” dodaje się następujące słowa: „a także o uprawnieniach Abonenta w zakresie ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany jej dostawcy”

 • W „Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych”:

W § 3 dodaje się ust. 12 o następującej treści: „W przypadku gdy Dostawca umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”;

W § 3 dodaje się ust. 13 o następującej treści: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową”.

 • W „Regulaminie świadczenia usług telefonii”:

W ­§ 3 dodaje się ust. 5 o następującej treści: „Abonent zachowuje prawo do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się tego prawa”.

 • W „Regulaminie świadczenia usług dostępu do Internetu”:

Po § 5 dodaje się §51 o następującej treści:
51. Prawo do zachowania ciągłości Usługi.

 1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia tej usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Nowy dostawca aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą, potwierdzonym niezwłocznie na Trwałym nośniku. Dotychczasowy dostawca jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.
 2. Abonent powiadomi Dostawcę o zamiarze zawarcia z nim Umowy z wykorzystaniem prawa określonego w ust. 1.
 3. Za czynności związane z realizacją prawa Abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu nie pobiera się opłat od Abonenta.
 4. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy działającego jako dotychczasowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje od Dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów rozliczeniowych u Dostawcy.
 5. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy działającego jako nowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od Dostawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych u dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu aktywacji usługi dostępu do Internetu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem do dnia rozpoczęcia świadczenia tej usługi przez nowego dostawcę.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, w ramach której Dostawca zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres jest związany z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy. Prawo powyższe nie obejmuje usługi poczty elektronicznej sprzedawanej jako usługa odrębna od usługi dostępu do Internetu.
 8. Realizacja uprawnień Abonenta w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu może być czasowo zawieszona lub ograniczona w drodze decyzji Prezesa UKE.
 9. W przypadku wydania przez upoważniony organ: aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych (pod jakąkolwiek nazwą) mających wpływ na realizację prawa określonego w ust. 1, Dostawca jest upoważniony do dokonania jednostronnej zmiany warunków Umowy (z zachowaniem wymogów oraz procedur przewidzianych prawem i Umową) w zakresie wynikającym z treści tego aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych.