28 Sierpień 2018

Informacja! Zmiany w treści regulaminu

Ruda Śląska, dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI
REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ
SILEMAN SP. Z O.O. i „ELSAT” SP. Z O.O.

 

Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Sileman sp. z o.o. oraz Elsat sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

w związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, przez ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1118), niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną następujące postanowienia łączącego nas REGULAMINU świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej „Regulamin”):

  • 8 „Postępowanie reklamacyjne” w ust. 13 lit. e otrzyma brzmienie:

„pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 Ustawy; postępowaniu o którym mowa w art. 109 Ustawy;”

  • 9 „Rozwiązywanie sporów” ust. 2 zostanie skreślony. W związku z wprowadzaną nowelizacją, nie będzie bowiem możliwe rozstrzyganie sporów konsumenckich przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Komunikacji Elektronicznej.

Podkreśleniem zaznaczono tekst wprowadzany, zaś skreśleniem tekst usuwany. Brak zaznaczeń oznacza brak zmian w dotychczasowych postanowieniach.

Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości przez Sileman sp. z o.o. i „Elsat” sp. z o.o. informacji o powyższych zmianach. W związku z wprowadzonymi zmianami informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z Sileman sp. z o.o. lub z „Elsat” sp. z o.o. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 28 września 2018 r. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych w § 5 ust. 7 umowy o świadczenie usług w zw. z § 4 ust. 10 Regulaminu