13 Listopad 2018

Informacja! Zmiany w treści umów, cenników i regulaminów

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że zmieniają się przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Powoduje to konieczność wprowadzenia zmian w treści wiążących nas dokumentów abonenckich. Wprowadzone zmiany pozostają związane w szczególności z:

 • formą zawierania umów i dokonywania w nich zmian (zamawiania nowych usług, zmieniania pakietów) oraz sposobu potwierdzamy przez nas tego rodzaju zmian;
 • zasadami odstępowania od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez klientów biznesowych (zasady dotyczące konsumentów nie ulegają zmianie);
 • zasadami korzystania z usług o podwyższonej opłacie;
 • nowym uprawnieniem do przetwarzania Państwa adresu e-mail bez dodatkowej zgody, jeżeli przetwarzanie to odbywa się w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi.

Nowelizacja przepisów powoduje konieczność wprowadzenia zmian w następujących dokumentach:

 

Umowa o świadczenie usług

(Klienci indywidualni oraz Klienci biznesowi)

 

Dodaje się §2 ust. 4 o brzmieniu:

Abonent oświadcza, że został poinformowany o prawie wyboru formy zawarcia Umowy spośród form dopuszczonych przez Dostawcę.

 

3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dostawca umożliwia Abonentowi zmianę warunków Umowy poprzez złożenie nowego Zamówienia w formie pisemnej. lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w trybie opisanym szerzej w §4. Dostawca może także umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy poprzez złożenie oświadczeń w formie elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w trybie opisanym szerzej w §4.

 

4 ust. 2 otrzymuje brzmienie (zmieniony w całości):

W przypadku gdy zmiana Umowy dokonywana jest poprzez oświadczenia woli (w tym oświadczenie o zawarciu lub zmianie umowy) składane w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

Uchylone zostają §4 ust. 3-5 oraz zmieniona numeracja kolejnych ustępów.

 

5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dostawca podaje do publicznej wiadomości, w szczególności za pośrednictwem Serwisu internetowego, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy określonych w Regulaminie. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w §5.6§5.7, Dostawca doręcza Abonentowi na piśmie treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub, jak również warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, na Trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, chyba, że Abonent złożył jedno z żądań opisanych w ust. 4 poniżej.żądanie dostarczania mu każdej proponowanej zmiany Cennika, warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

 

Dodaje się §5 ust. 3 o brzmieniu:

Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Dostawca dopuszcza korzystanie z takiego środka), Dostawca dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na adres wskazany przez Abonenta. W przypadku Abonentów będących stroną umowy zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej, Dostawca dostarcza, na żądanie tych Abonentów, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

W związku z dodaniem ust. 3 zmienia się numerację §5 ust. 3-6 (obecnie ust. 4-7) oraz odwołania do tych przepisów w pozostałych postanowieniach umowy.

 

5 ust. 7 (dawniej ust. 6) otrzymuje brzmienie:

Postanowień §5.2 zd. 2 i §5.6§5.5 nie stosuje się w przypadku, gdy:

 1. a) konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, a także ze w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług, z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego, lub
 2. b) proponowana zmiana powoduje wyłącznie obniżenie cen usług telekomunikacyjnych lub dodanie nowej usługi.

 

6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej i w przypadku, gdy składa je Abonent może być złożone osobiście albo pocztą w siedzibie Dostawcy albo BOK.rozwiązaniu Umowy przez jedną ze stron wymaga formy dokumentowej i w przypadku, gdy składa je Abonent może być złożone osobiście albo, pocztą w siedzibie Dostawcy lub BOK lub pocztą elektroniczną z użyciem adresu e-mail podanego Dostawcy przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 

Umowa o świadczenie usług Telefonii stacjonarnej dla Biznesu

 

Dodaje się §2 ust. 4 o brzmieniu:

Abonent oświadcza, że został poinformowany o prawie wyboru formy zawarcia Umowy spośród form dopuszczonych przez Dostawcę.

 

3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dostawca umożliwia Abonentowi zmianę warunków Umowy wyłącznie poprzez złożenie nowego Zamówienia za pośrednictwem Dedykowanego Personelu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §5. Dostawca może także umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy poprzez złożenie oświadczeń w formie elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dostawca podaje do publicznej wiadomości, w szczególności za pośrednictwem Serwisu internetowego, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy określonych w Regulaminie.

 

5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Za wyjątkiem sytuacji opisanych w §5.7 §5.8, Dostawca doręcza Abonentowi na piśmie treść każdej proponowanej zmiany Cennika, jak również warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, chyba, że Abonent złożył żądanie dostarczania mu każdej proponowanej zmiany Cennika, warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. jedno z żądań opisanych w ust. 4 poniżej.

 

Dodano §5 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Dostawca dopuszcza korzystanie z takiego środka), Dostawca dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na adres wskazany przez Abonenta. W przypadku Abonentów będących stroną umowy zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej, Dostawca dostarcza, na żądanie tych Abonentów, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

W związku z dodaniem ust. 4 zmienia się numerację §5 ust. 4-7 (obecnie ust. 5-8) oraz odwołania do tych przepisów w pozostałych postanowieniach umowy.

 

5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Postanowień §5.3 i §5.6 §5.7 nie stosuje się w przypadku, gdy:

 1. a) konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług, z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego, lub
 2. b) proponowana zmiana powoduje wyłącznie obniżenie cen usług telekomunikacyjnych lub dodanie nowej usługi.

 

6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej i w przypadku, gdy składa je Abonent może być złożone osobiście albo pocztą w siedzibie Dostawcy albo BOK.rozwiązaniu Umowy przez jedną ze stron wymaga formy dokumentowej i w przypadku, gdy składa je Abonent może być złożone osobiście albo, pocztą w siedzibie Dostawcy lub BOK lub pocztą elektroniczną z użyciem adresu e-mail podanego Dostawcy przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

Umowa o dostęp telekomunikacyjny

 

Dodaje się §2 ust. 6 o brzmieniu:

Abonent oświadcza, że został poinformowany o prawie wyboru formy zawarcia Umowy spośród form dopuszczonych przez Dostawcę.

 

5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dostawca umożliwia Abonentowi zmianę warunków Umowy wyłącznie poprzez złożenie nowego Zamówienia za pośrednictwem Dedykowanego Personelu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §6. Dostawca może także umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy poprzez złożenie oświadczeń w formie elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Dodano §5 ust. 2 o brzmieniu:

W przypadku, gdy zmiana Umowy dokonywana jest poprzez oświadczenia woli (w tym oświadczenie o zawarciu lub zmianie umowy) składane w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

 

Zmieniona zostaje numeracja kolejnych ustępów.

6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dostawca podaje do publicznej wiadomości, w szczególności za pośrednictwem Serwisu internetowego, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w Regulaminie. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w §6.7 §6.8, Dostawca doręcza Abonentowi na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, chyba, że Abonent złożył żądanie dostarczania mu każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. jedno z żądań opisanych w ust. 4 poniżej.

 

Dodano §6 ust. 3 o brzmieniu:

Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Dostawca dopuszcza korzystanie z takiego środka), Dostawca dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na adres wskazany przez Abonenta. W przypadku Abonentów będących stroną umowy zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej, Dostawca dostarcza, na żądanie tych Abonentów, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

W związku z dodaniem ust. 3 zmienia się numerację §6 ust. 3-6 (obecnie ust. 4-7) oraz odwołania do tych przepisów w pozostałych postanowieniach umowy.

 

6 ust. 6 (obecnie ust. 7) otrzymuje brzmienie:

Postanowień §6.3 zd. 2§6.6 §6.7 nie stosuje się w przypadku, gdy:

 1. konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług, z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego, lub
 2. proponowana zmiana powoduje wyłącznie obniżenie cen usług telekomunikacyjnych lub dodanie nowej usługi.

 

7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej i w przypadku, gdy składa je Abonent może być złożone osobiście albo pocztą w siedzibie Dostawcy albo BOK.rozwiązaniu Umowy przez jedną ze stron wymaga formy dokumentowej i w przypadku, gdy składa je Abonent może być złożone osobiście albo, pocztą w siedzibie Dostawcy lub BOK lub pocztą elektroniczną z użyciem adresu e-mail podanego Dostawcy przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Biznesu

 

3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego tożsamość Abonenta oraz dane jego lub osoby działającej w jego imieniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej.

 

3 ust. 6-7 otrzymują brzmienie:

 1. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest zawierana pomiędzy Dostawcą a Abonentem w formie pisemnej lub za pomocą formularza – o ile ten zostanie udostępniony w Serwisie internetowym., a w przypadku udostępnienia przez Dostawcę takiej możliwości także w formie elektronicznej lub dokumentowej. Abonentowi przysługuje w takim wypadku prawo wyboru formy zawarcia Umowy spośród udostępnionych przez Dostawcę.
 2. Dostawca dostarcza Abonentowi Cennik, Regulamin oraz inne znajdujące za-stosowanie do Abonenta dokumenty określające warunki świadczenia usług nieodpłatnie wraz z zawarciem Umowy, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, a także na każde jego żądanie, na piśmie, na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. jak również na każde żądanie Abonenta, w formie pisemnej lub elektronicznej. Dostawca udostępnia także Cennik oraz Regulamin stanowiący aktualną ofertę Dostawcy w BOK oraz w Serwisie internetowym.

 

Dodano §3 ust. 10-11 o brzmieniu:

 1. O ile Regulamin, Umowa, Cennik, Regulamin promocji lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] KC) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] KC). W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu, Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Dostawcy przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian).
 2. W przypadku gdy oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

 

7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dostawca niezwłocznie informuje na piśmie Abonentów o zmianie swojej nazwy (firmy), adresu lub siedziby, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez niego w tym celu adres poczty elektro-nicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odle-głość. Informacja o powyższych zmia-nach nie stanowi zmiany warunków Umowy.

 

Regulamin świadczenia usług telefonii oraz

Regulamin świadczenia usług telefonii dla Biznesu

 

4 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

 1. Dostawca zapewnia Abonentowi bezpłatnie określenie progu kwotowego, dla każdego Okresu rozliczeniowego, w momencie osiągnięcia po przekroczeniu którego Dostawca jest będzie obowiązany do:
 2. a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie jego przekroczenia osiągnięcia ustalonego progu kwotowego;
 3. b) zablokowania na żądanie Abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
 4. Dostawca oferuje progi kwotowe, o których mowa w §4.2, w wysokości 0, 35, 100 i 200 zł.
 5. Obowiązek, o którym mowa §4.2.a), uważa się za wykonany, jeżeli Dostawca wykonał co najmniej trzy próby połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od chwili osiągnięcia przekroczenia progu kwotowego.

 

Uchyla się dotychczasowy §4 ust. 5 o treści:

Postanowienia §5.4 stosuje się odpowiednio.

(nie dotyczy Regulaminu świadczenia usług telefonii dla Biznesu)

 

W §4 dodaje się ust. 5 i 6 o brzmieniu:

 1. W przypadku gdy Abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu rozliczeniowego.

 

 1. Po osiągnięciu progu kwotowego, o którym mowa w ust. 2 lub 5 powyżej, wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym Okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego do wysokości tego wyższego progu.

 

4 ust. 7 i 8 (wg nowej numeracji) otrzymują brzmienie:

 1. Dostawca zobowiązuje się ponadto, na żądanie Abonenta, do:
 2. a) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub oraz połączeń przychodzących z takich numerów;
 3. b) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub oraz połączeń przychodzących z takich numerów;
 4. c) umożliwienia Abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu lub oraz połączeń przychodzących z takich numerów;

– chyba że takie połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.

 

 1. Abonent może złożyć wniosek o ograniczenie możliwości inicjo-wania połączeń wychodzących zgodnie z ofertą Dostawcy. Za do-konanie przedmiotowego ograniczenia, jak również jego zdjęcie, Dostawca może pobrać opłatę określoną w Cenniku (opłata nie dotyczy przypadków opisanych w przepisach szczególnych, w tym §4.2- §4.4 oraz §4.7 §4.6).

 

W §7 ust. 1 pkt a) dodaje się ppkt (ii) i (iii) o brzmieniu:

(ii) numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, z której Abonent skorzystał, oraz informację o stronie podmiotowej BIP UKE, na której jest zamieszczony rejestr, o którym mowa w art. 65 ust. 2 Ustawy,

(iii) informację o możliwości złożenia żądania, o którym mowa w art. 64a Ustawy (żądania blokowania połączeń wychodzących lub przychodzących dotyczących usług o podwyższonej opłacie oraz żądania ustalenia progu kwotowego korzystania z takich usług).

Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości przez Sileman sp. z o.o. i „Elsat” sp. z o.o. informacji o powyższych zmianach. W związku z wprowadzonymi zmianami informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z Sileman sp. z o.o. lub z „Elsat” sp. z o.o. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 13 grudnia 2018 r.

W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych w umowie, odpowiednim regulaminie lub regulaminie promocji.