Sprawdź
dostępność

Podaj miasto
Podaj ulicę
Podaj nr

Ochrona danych osobowych

Administrator  danych osobowych.
Dane osobowe Abonenta są przetwarzane przez Administratora "Elsat" sp. z o.o. (KRS: 160462) z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. J.Dąbrowskiego 35. Podmiot ten ustalił cele i środki przetwarzania danych, oferując usługi z zakresu telekomunikacji, rozpowszechniania programów
telewizyjnych oraz świadczenia usług powiązanych lub dodatkowych, w tym przez sieć Internet.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Tomasza Zięcia na adres e-mail:  iod@elsat.pl.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
adres e-mail:  iod@elsat.pl,
poczta tradycyjna: Biuro Obsługi Klienta Dąbrowskiego 35, 41-710 Ruda Śląska,
numer telefonu: 32 440 60 60 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

"Elsat" Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ( 41-710 ) przy ul. Dąbrowskiego 35;, wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 14 RODO w związku z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej („dalej: „Ustawa”), informuje, że przetwarza, na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane związane z obowiązkiem przeciwdziałania nadużyciom, w szczególności dane o połączeniach oraz numery MSISDN. Przedmiotowe dane są lub mogą być pozyskiwane od innych operatorów telekomunikacyjnych objętych niniejszym obowiązkiem w celach związanych z realizacją przepisów Ustawy. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w Ustawie. Informujemy o prawie do żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu i ich usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@elsat.pl